Home

COLLOQUIUM 21 OKTOBER 2016 : DE ZWIKKEN VAN DE KORTRIJKSE GRAVENKAPEL

www.kgokk.be/zwikken

 

 

Maagdenwijding Katherine Stubbe

Kortrijk 04.09.16

 

Goede vrienden, straks zal Katherine haar gelofte uitspeken om zich heel en al aan God toe te wijden. Of beter nog: door die wijding zal God haar helemaal aan Zich toewijden. Ze zal, innig verbonden met Christus, ja als een bruid, Hem in alles navolgen, biddend en dienstbaar. Niet binnen een religieuze gemeenschap maar volop in de wereld, “christen in weer en wind”. In tegenstelling tot de diaken- of de priesterwijding gaat het niet om de wijding tot een bepaalde ambtelijke taak in de Kerk. Het gaat er om dat Katherine door deze wijding helemaal en ongehuwd aan God zal toegewijd zijn en dat God haar ook helemaal toewijdt aan zijn Zoon met wie ze op en bijzondere wijze verbonden wordt. Grote woorden. Om ze te begrijpen moeten we terugkeren tot de bron van alles. En die bron is God.

 

God. Niemand heeft Hem ooit gezien. Hij woont in het ontoegankelijk licht. Hij gaat alle begrip te boven. We kunnen nauwelijks bevroeden wie Hij is. En toch. Toch getuigt de Schrift van één iets: dat Hij niet onverschillig is. God is niet het Hoogste Wezen dat genoeg heeft aan Zichzelf. Als Hij in één iets van ons verschilt dan wel hierin: dat Hij in niets gehecht of bedacht is op Zichzelf. Het is een God die naar buiten treedt, die wil geven en delen. Die wil liefhebben. Hij is liefde. En we weten het uit ervaring: we liefheeft heeft maar één verlangen: dat die liefde in een vrij en ontvankelijk hart wordt ontvangen en beaamd. Toch kan men er niemand toe dwingen. Ook God kan dat niet. Hij kan het alleen vragen. Het is de zin van heel de heilsgeschiedenis, van heel de geschiedenis van God met zijn volk. Een geschiedenis die al begint met Abraham en die haar vervulling heeft gekregen toen God ons zijn eigen Zoon gaf. Als onherroepelijk teken van zijn liefde.  Maar altijd gaat het om dit ene: dat God ons zoekt, dat Hij met ons verbonden wil zijn, dat Hij wil liefhebben.

 

Het is opvallend hoe de Schrift spreekt over Gods liefde voor zijn volk. Een liefdesrelatie in onverbrekelijke trouw. En daarbij duikt altijd weer het beeld op van het huwelijk. Zo innig is die liefde dat ze vergeleken wordt met de liefde van man en vrouw. Zo wordt ook de kerk gezien, de gemeenschap rond Christus: als een bruid. Zoals in de Apocalyps. De ziener van Patmos kijkt in de toekomst. Hij ziet Gods volk, Gods Kerk. Alles is volbracht. Hij spreekt van een prachtige stad. Het “nieuwe Jeruzalem”. Ze daalt uit de hemel neer “schoon als een bruid die zich voor haar man heeft getooid”. Dat is de toekomst van de Kerk en van de ganse schepping. Zo innig met God verbonden, zo één met Christus, zo één als gehuwden één zijn. Zoals we het zingen in een lied “met hart en ziel aan ons getrouwd”.

 

Dierbare Katherine, dat is ook jou roeping. Het is geen roeping die je apart zet of een bijzondere status verleent. Het is en blijft de roeping van de ganse Kerk. Pas aan het einde zal het experiment van God lukken. Maar je wilt het nu al beleven, in de mate van het mogelijke en zo radicaal mogelijk. Vandaar de gelofte ongehuwd door het leven te gaan. Niet omdat liefde niet belangrijk zou zijn. Wel integendeel. Het is de zin van ons leven. Maar het gaat om een liefde die alle begrip te boven gaat. Het wijdingsgebed zegt het zo duidelijk; “Gij zegent het verbond van man en vrouw tot sacrament van uw liefde. Anderen roept Gij om ongehuwd voor uw rijk te leven en te ondervinden hoezeer uw liefde het hart vervult van wie U boven alles beminnen.” Wat niet betekent dat je nu aan God genoeg hebt en de mensen nu wel je zorg niet meer wezen. In het wijdingsgebed zullen we straks juist bidden: Geef haar een sterke liefde om U in allen en alles te beminnen”. Hoe meer je leeft in verbondenheid met God, hoe groter en fijngevoeliger je liefde zal zijn voor de mensen. De oude mens zal in je afsterven, zoals Paulus het zegt. Je wordt bekleed met de nieuwe mens, met “goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld”.

 

Dierbare Katherine: dat is je leven: toegewijd aan God. Zoals Maria haar ja-woord heeft gegeven.  Door de wijding engageert God zich in onherroepelijke trouw. Het is een leven in totale overgave aan Hem, in volkomen eenheid met Christus, uw Heer. Vandaar het uiterste belang dat het gebed in je leven zal innemen. Je hebt je beroepsleven en de vele andere engagementen. Maar je leven is daardoor getekend: dagelijkse omgang met God in het gebed en, als het kan, ook aanzitten aan de tafel van uw Heer. Ik noem u geen knechten meer, geen dienaars, zegt Hij in het evangelie. Ik noem u vrienden, “want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord”. Zoek dat woord altijd. Zoek het in de Schrift en in het evangelie. Zoek het met heel je hart in een intieme omgang met de Heer. Zoek het altijd zodat het gebed van Maria altijd op je lippen blijft: “Mij geschiede naar uw woord”.

 

Beste Katherine, samen met jou danken we de Heer om je roeping. Je familie, de mensen van de parochie en de federatie, van de Sint-Michielsbeweging. We weten ons ook verenigd met je ouders die vandaag hun 51e huwelijksverjaardag zouden hebben gevierd. En wij allen hier rondom jou: we omringen je met ons gebed. Moge de liefde van de Heer je hart geheel en al vervullen. Met de slotwoorden van het wijdingsgebed bidden we: Hij zij in droefheid je troost en in twijfel je raad, in onrecht je verdediger en in beproevingen je geduld, in armoede je overvloed en in ziekte je kracht. Moge je alles bezitten in Hem die je boven alles liefhebt”.

 

 

 

 

Broederlijk Delen

Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Want er is genoeg voor iedereen. En toch leven er mensen in armoede. Delen en herverdelen. En investeren in de eigen plannen van de armste gemeenschappen in het Zuiden. Dat is voor ons de oplossing.

Agenda

Het is een bindmiddel met het plaatselijke parochieleven. Het brengt maandelijks een overzicht van de kerkelijke vieringen. Daarnaast wordt ook al wat reilt en zeilt in onze parochiale bewegingen vermeld.

Kerk & leven

Gratis proefnummer van onze weekkrant? Vraag bij je parochie - bel 03 210 08 11 of mail je adres naar proefnummer@kerknet.be