Andere Zorgdragers

Koster

Zr. Caroline Moeykens
Mevr. Brigitte Buyck

Organist 
Dhr. Dirk Blockeel

Cantor
Poetsdienst
Mevr. Louise Walengo

Werkgroep ‘ Recepties’

Dhr. Rudy Tant
P.P. Rubensplein 39 – 056/357834

Mevr. Marleen Vanoverberghe
Groeningestraat 50/31 – 0473/476713

 

ONTHAAL VOOR ZONDAGSVIERING

Verantwoordelijke Does bruynooghe – 0476/970261 – doesbruynooghe@skynet.be

Medewerkers 

Does bruynooghe
Plein 24 – 0476/970261 – doesbruynooghe@skynet.be

André Vandenbroucke
Pyckestraat 23A – 056/215852 – 0478/316679 – vdb.andre@skynet.be

Jartje Sagaert
Rijselsestraat 33 – 056/214571

Katherine Stubbe
Leeuw van Vlaanderenlaan 35/3 – 0495/632185 – katherine.stubbe@telenet.be

Marleen Vanoverberghe
Groeningestraat 50/31 – 0473/476713 – marleen-vanoverberghe@gmail.com

Charles Vandamme
Minister Liebaertlaan 32

Marie-Josée Degraeve
Minister Liebaertlaan 53/23 – 056/299552


 

ZORG OM DE VRIJWILLIGER

De regering maakte een nieuwe wet die de rechten van vrijwilligers vastlegt. Dit betekent dat organisaties die beroep doen op vrijwilligers aan een aantal verplichtingen moeten voldoen. Ook onze parochie maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. Langs deze weg willen wij de vrijwilligers informeren over de verzekering e.d. Wij bezorgen u alle informatie waarvan u, volgens de wet, op de hoogte moet zijn.

Organisatie
De feitelijke vereniging ‘Parochie O.L.Vrouw te Kortrijk’, Kapittelstraat 14, 8500 Kortrijk Maatschappelijk doel: Het doel van de vereniging is het stichten, uitbreiden en in stand houden van alle werken en instellingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, het godsdienstig en zedelijk welzijn nastreven van de katholieke bevolking van bovenvernoemde parochie.
Met als vertegenwoordiger: E.H. Geert Morlion.

Aansprakelijkheid
Het kan zijn dat je schade veroorzaakt tijdens de activiteiten die je als vrijwilliger uitoefent. Als parochie zijn wij daarvoor verantwoordelijk. Zelf ben je wel verantwoordelijk voor de schade die veroorzaakt werd door het bedrog dat je pleegde of de zware fout die je beging. Voor schade veroorzaakt door lichte fouten ben je niet zelf verantwoordelijk, behalve als dit meermaals voorkomt.

Verzekering
Verplichte verzekering
Onze parochie heeft in dit kader een verzekeringscontract afgesloten bij Het Interdiocesaan Centrum, Guimardstraat 1, 1040 Brussel. Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de parochie en van de vrijwilligers. Je kunt de polis inzien op het secretariaat. Als je tijdens een activiteit als vrijwilliger van de parochie schade veroorzaakt aan een ander, dan zal de verzekering tussenkomen.

Vrije verzekering
Onze parochie heeft eveneens een verzekeringscontract afgesloten dat lichamelijke schade van de vrijwilligers dekt. Dat betekent dat je verzekerd bent als je een ongeval overkomt tijdens activiteiten die je als vrijwilliger van de parochie uitvoert. Je bent eveneens verzekerd als je onderweg bent naar of van de activiteit. Dit verzekeringscontract werd afgesloten bij Het Interdiocesaan Centrum, Guimardstraat 1, 1040 Brussel. Ook deze polis kan je inzien op het secretariaat. Ook rechtsbijstand voor de vrijwilligers werd opgenomen in de polis van de parochie.

Vergoedingen
Het vrijwilligerswerk voor de parochie is in principe onbezoldigd. Hiervan kan afgeweken worden mits voorafgaandelijk akkoord tussen de parochie en de vrijwilliger in kwestie. De vergoeding kan dan gebeuren onder de vorm van gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de werkelijk gemaakte onkosten op basis van bewijskrachtige stukken of binnen het systeem van forfaitaire kosten voor vrijwilligers volgens de geval per geval vastgelegde criteria.

Geheimhoudingsplicht
Soms vernemen vrijwilligers geheimen of vertrouwelijke informatie bij het uitvoeren van hun activiteiten. Vooral als een vrijwilliger werkt in de hulpverlening (Tele-onthaal, de zelfmoordlijn, de jongerentelefoon…) kan dit gemakkelijk voorkomen. Als vrijwilliger ben je dan verplicht om deze informatie geheim te houden.
“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen zijn om in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank.”