Sacramenten en andere momenten

DOOPSEL

Door het sacrament van het doopsel worden kinderen
(het kunnen ook jongeren of volwassenen zijn) opgenomen binnen de geloofsgemeenschap.
De parochiekerk is de meest aangewezen plaats om dit te laten gebeuren.
Het kan in beperkte kring maar even goed binnen een viering met de ruimere gemeenschap.

Je bent zo nieuw.
Je bent zo klein.
Je kreeg het licht in beide ogen.
Ontvang nu ook je eigen naam met dauw van zegen uit de hoge.


 

VORMSEL

Het vormsel wordt toegediend aan kinderen die twaalf zijn. Zij moeten gedoopt zijn en het godsdienstonderricht van de derde graad lager onderwijs volgen. Ze moeten ook bereid zijn de parochiale catechese in voorbereiding op het vormsel te volgen.

Broertjes en zusjes van een twaalfjarige vormeling, die tijdens het jaar van het vormsel van die twaalfjarige, zelf elf jaar worden, kunnen – indien de ouders dit verlangen – ook tot het vormsel toegelaten worden.
Mevr. Katherine Stubbe
Leeuw v. Vlaanderenlaan 35/3 – 8500 Kortrijk – 0495/632185
katherine.stubbe@telenet.be

Kom, heilige Geest, spreek in het diepste van ons hart
en waai in de zeilen van ons leven.
Als je spreekt, zullen ze luisteren.
Als je handelt, zul je overtuigen.


 

HUWELIJK

Het kerkelijk huwelijk is een ‘ja’ van twee mensen aan elkaar, aan God en de geloofsgemeenschap. Het is ook een bede om Gods zegen voor bruid en bruidegom.
De huwelijksinzegening kan plaats vinden binnen een eucharistieviering of een ander gebedsmoment.
Omwille van praktische schikkingen, maar vooral ook met het oog op een ernstige inhoudelijke aanpak, is het belangrijk dat verloofden een vijftal maanden vóór het huwelijk contact opnemen met de priester.
Ze vernemen er ook meer over initiatieven i.v.m. de decanale verloofdenwerking.

Als je bemind wil worden, heb dan lief!

Slechts in liefde en geborgenheid kan een mens open bloeien.
Ik hou van jou…
niet omdat ik je nodig heb, maar ik heb je nodig, omdat ik van je hou.
Wie liefde wil oogsten, moet liefde zaaien.

 


 

EUCHARISTIE

Een speciale misintentie kan als herdenkingsviering, jaarmis, gedachtenisviering of dankviering. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een sterfdatum of een ander bijzonder gebeuren: een levenskeuze, ernstige ziekte, verjaardag, jubileum, e.a. Voor het aanvragen van een mis voor een bepaalde intentie kan je terecht op het parochiaal secretariaat en uiteraard bij de koster voor of na een kerkelijke viering.
Secretariaat: dekenij.kortrijk@skynet.be

De Heer is er;
Hij vraagt naar je.
Wij eten van het brood, dit geheim is groot.
Wij drinken van de wijn, vreugd van samenzijn.
In Gods hart is plaats voor velen, ook voor jou!


 

ZIEKENZALVING

Kan aan huis of in het ziekenhuis, liefst in familiekring en na afspraak met alle betrokkenen.

God behoedt de mens niet voor het lijden, maar wel in het lijden.
Mensen hebben twee wensen: oud worden en jong blijven.
Wij leven niet om te sterven; wij sterven om te leven.


 

COMMUNIE AAN HUIS

Een groep vrijwilligers brengt graag de communie
bij zieken en bejaarden thuis.

Contactpersoon: Marleen Vanoverberghe, Groeningestraat 50/31 – 0473/476713


 

BIECHT

Tijdens de vastentijd is er een federale biechtviering voorzien. Voor elke eucharistieviering is er kans tot persoonlijke biecht in de kerk. Wie een biechtgesprek wil maakt best een afspraak met één van de priesters.
In de binnenstad hebben we niet minder dan twee biechtkerken. De kerk van de Passionisten en St.-Michiel. Zie onder www.kerkinkortrijk.be

Biechtgelegenheid in St.-Michiel
Op dinsdagavond, donderdagavond en vrijdagavond na de eucharistie van 18 u. (tijdens de aanbidding).

Biechtgelegenheid bij de Paters Passionisten
voormiddag van 8 tot 11 uur
namiddag van 14.30 tot 17 uur

Vergeven is de liefde nog eens gelijk geven.
Hoe diep je ook valt, je valt nooit buiten het bereik van God.
Vergeven is
iemand de hand reiken om over de zwakheid heen te geraken.


 

BEGRAFENIS

In het rouwproces kan de uitvaartliturgie een ‘gezegend’ moment zijn.
De priester die voorgaat in deze dienst ontmoet in de dagen na het overlijden graag de familie of andere verwanten.
Een kerkelijke begrafenis kan ook zonder eucharistieviering.
In dit geval kan eventueel een niet gewijde gebedsleider voorgaan.
In de mate van het mogelijke – en indien gewenst – wordt ook in de periode na de uitvaartdienst graag nog een bezoek gebracht aan de nabestaanden door de buurtzorg.
www.uitvaart.be – www.kerknet.be


 

EERSTE COMMUNIE

(voor kinderen van ’t Fort)
De bredere catechese en de voorbereiding van de eigenlijke viering,
waarin kinderen voor het eerst deelnemen aan de maaltijd van de Heer,
worden door de leerkrachten van het eerste leerjaar gegeven.
De viering vindt plaats de zondag vóór Hemelvaartsdag.
Er zijn een paar instapvieringen voor ouders en toekomstige communicant.

Kleine voeten gaan verre wegen.
Doch waar naar toe?
Wie gaat kleine mensen voor
en wijst hun de weg naar morgen?

Kleine mensen dromen van een paradijs
waarin jij en ik hun geluk mogen delen.
Wie maakt hun dromen waar?

Kleine handen zoeken houvast bij grote handen.
En kinderstemmen roepen in de nacht
om van jou en mij te horen
dat duisternis voorbijgaat.
Wie zal kleine mensen moed inspreken?
Wie zal hun zeggen dat Gods nieuwe wereld al begonnen is?